دو گور دسته جمعی از قربانیان داعش کشف شد

دو گور دسته جمعی از قربانیان داعش کشف شد
نیروهای عراقی دو گور جمعی متعلق به ۹۰ نفر از قربانیان ایزدی که به وسیله داعش در جنوب غرب شهر سنجار کشته شده اند را کشف کردند.

دو گور دسته جمعی از قربانیان داعش کشف شد

نیروهای عراقی دو گور جمعی متعلق به ۹۰ نفر از قربانیان ایزدی که به وسیله داعش در جنوب غرب شهر سنجار کشته شده اند را کشف کردند.
دو گور دسته جمعی از قربانیان داعش کشف شد

ممکن است بپسندید...