سایپا افزایش قیمت سراتو را لغو کرد/ مدیرعامل جدید وارد می‌شود!

سایپا افزایش قیمت سراتو را لغو کرد/ مدیرعامل جدید وارد می‌شود!
مدیر عامل سایپا بر عدم افزایش قیمت خودروی سراتو و عرضه با شرایط قبلی تاکید کرد.

سایپا افزایش قیمت سراتو را لغو کرد/ مدیرعامل جدید وارد می‌شود!

مدیر عامل سایپا بر عدم افزایش قیمت خودروی سراتو و عرضه با شرایط قبلی تاکید کرد.
سایپا افزایش قیمت سراتو را لغو کرد/ مدیرعامل جدید وارد می‌شود!

ممکن است بپسندید...