سفر لودریان به واشنگتن برای رایزنی درباره برنامه موشکی ایران

سفر لودریان به واشنگتن برای رایزنی درباره برنامه موشکی ایران
وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد وزیر خارجه این کشور به منظور رایزنی درباره فعالیت های موشکی ایران ۱۸ دسامبر به واشنگتن سفر می کند.

سفر لودریان به واشنگتن برای رایزنی درباره برنامه موشکی ایران

وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد وزیر خارجه این کشور به منظور رایزنی درباره فعالیت های موشکی ایران ۱۸ دسامبر به واشنگتن سفر می کند.
سفر لودریان به واشنگتن برای رایزنی درباره برنامه موشکی ایران

ممکن است بپسندید...