ملاک‌های ارتقای اعضای هیات علمی علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد

ملاک‌های ارتقای اعضای هیات علمی علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمترین ملاک‌های ارزیابی و شاخص‌های ارتقای اعضای هیئت علمی را تبیین و اعلام کرد.

ملاک‌های ارتقای اعضای هیات علمی علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمترین ملاک‌های ارزیابی و شاخص‌های ارتقای اعضای هیئت علمی را تبیین و اعلام کرد.
ملاک‌های ارتقای اعضای هیات علمی علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد

ممکن است بپسندید...