نمی‌توان برای سرمایه‌گذاری بیشتر، از مفاسد اقتصادی صرف‌نظر کرد

نمی‌توان برای سرمایه‌گذاری بیشتر، از مفاسد اقتصادی صرف‌نظر کرد
وزیر اطلاعات گفت: در مواجهه با تخلفات اقتصادی باید از بروز تخلفات پیشگیری کرد و برای افزایش سرمایه گذاری نباید از فساد اقتصادی چشم پوشی کرد.

نمی‌توان برای سرمایه‌گذاری بیشتر، از مفاسد اقتصادی صرف‌نظر کرد

وزیر اطلاعات گفت: در مواجهه با تخلفات اقتصادی باید از بروز تخلفات پیشگیری کرد و برای افزایش سرمایه گذاری نباید از فساد اقتصادی چشم پوشی کرد.
نمی‌توان برای سرمایه‌گذاری بیشتر، از مفاسد اقتصادی صرف‌نظر کرد

ممکن است بپسندید...