دولت نمی‌تواند درآمد حاصل از حذف یارانه‌بگیران را خودسرانه خرج کند/ مطابق با احکام برنامه ششم عمل شود

دولت نمی‌تواند درآمد حاصل از حذف یارانه‌بگیران را خودسرانه خرج کند/ مطابق با احکام برنامه ششم عمل شود
عضو کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور گفت: مجلس قطعاً زیر بار این موضوع نمی‌رود که دولت بخواهد بدون محاسبه دقیق منابع حاصل از قطع یارانه‌ها را به محل دیگری تخصیص دهد.

دولت نمی‌تواند درآمد حاصل از حذف یارانه‌بگیران را خودسرانه خرج کند/ مطابق با احکام برنامه ششم عمل شود

عضو کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور گفت: مجلس قطعاً زیر بار این موضوع نمی‌رود که دولت بخواهد بدون محاسبه دقیق منابع حاصل از قطع یارانه‌ها را به محل دیگری تخصیص دهد.
دولت نمی‌تواند درآمد حاصل از حذف یارانه‌بگیران را خودسرانه خرج کند/ مطابق با احکام برنامه ششم عمل شود

ممکن است بپسندید...