مقام معظم رهبری پشتیبان بین‌المللی شدن حوزه هستند/ برای تبلیغ در عرصه بین‌الملل حجت بر همه تمام است

مقام معظم رهبری پشتیبان بین‌المللی شدن حوزه هستند/ برای تبلیغ در عرصه بین‌الملل حجت بر همه تمام است
معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری با بیان این که مقام معظم رهبری پشتیبان بین‌المللی شدن حوزه علمیه هستند، گفت: حوزه برای تربیت مبلغ در عرصه بین‌الملل و کشورهایی که مسلمان نیستند باید برنامه داشته باشد.

مقام معظم رهبری پشتیبان بین‌المللی شدن حوزه هستند/ برای تبلیغ در عرصه بین‌الملل حجت بر همه تمام است

معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری با بیان این که مقام معظم رهبری پشتیبان بین‌المللی شدن حوزه علمیه هستند، گفت: حوزه برای تربیت مبلغ در عرصه بین‌الملل و کشورهایی که مسلمان نیستند باید برنامه داشته باشد.
مقام معظم رهبری پشتیبان بین‌المللی شدن حوزه هستند/ برای تبلیغ در عرصه بین‌الملل حجت بر همه تمام است

ممکن است بپسندید...