موافقت وزیر کشور با تاسیس 35 دهیاری جدید در استان کرمانشاه

موافقت وزیر کشور با تاسیس 35 دهیاری جدید در استان کرمانشاه
وزیر کشور با پیشنهاد استاندار کرمانشاه با تاسیس 35 دهیاری در روستاهای این استان موافقت کرد.

موافقت وزیر کشور با تاسیس 35 دهیاری جدید در استان کرمانشاه

وزیر کشور با پیشنهاد استاندار کرمانشاه با تاسیس 35 دهیاری در روستاهای این استان موافقت کرد.
موافقت وزیر کشور با تاسیس 35 دهیاری جدید در استان کرمانشاه

ممکن است بپسندید...