هیچ کشور توسعه یافته‌ای جز با مقاوم سازی اقتصادی پیشرفت نکرده است

هیچ کشور توسعه یافته‌ای جز با مقاوم سازی اقتصادی پیشرفت نکرده است
دکتر ابراهیم رزاقی گفت: تاریخ کشورهای اروپایی و توسعه یافته، نشانگر آنست که همه آن‌ها در دوره‌ای برای پیشرفت، به راهبرد دفاعی و مقاومتی روی آورده اند. مطالعه کشورهایی مثل ژاپن، آلمان، چین و … نشان می‌دهد آن‌ها تا سالیان طولانی هیچ نقش و فعالیتی در عرصه تجارت بین الملل نداشتند و در پی مقاوم سازی پایه‌های اقتصاد ملّی خود بودند. تاریخ نشان داده است که حتی آمریکایی‌ها در دوره‌ای برای مقاوم سازی اقتصاد داخلی خود، کالاهای انگلیسی را به دریا ریخته اند.

هیچ کشور توسعه یافته‌ای جز با مقاوم سازی اقتصادی پیشرفت نکرده است

دکتر ابراهیم رزاقی گفت: تاریخ کشورهای اروپایی و توسعه یافته، نشانگر آنست که همه آن‌ها در دوره‌ای برای پیشرفت، به راهبرد دفاعی و مقاومتی روی آورده اند. مطالعه کشورهایی مثل ژاپن، آلمان، چین و … نشان می‌دهد آن‌ها تا سالیان طولانی هیچ نقش و فعالیتی در عرصه تجارت بین الملل نداشتند و در پی مقاوم سازی پایه‌های اقتصاد ملّی خود بودند. تاریخ نشان داده است که حتی آمریکایی‌ها در دوره‌ای برای مقاوم سازی اقتصاد داخلی خود، کالاهای انگلیسی را به دریا ریخته اند.
هیچ کشور توسعه یافته‌ای جز با مقاوم سازی اقتصادی پیشرفت نکرده است

ممکن است بپسندید...