پلیس به دنبال تخصصی‌سازی و پیشرفت علمی است

پلیس به دنبال تخصصی‌سازی و پیشرفت علمی است
رییس پلیس پایتخت از ضرورت مدرن‌سازی پلیس پایتخت از طریق توانمندسازی علمی سخن گفت.

پلیس به دنبال تخصصی‌سازی و پیشرفت علمی است

رییس پلیس پایتخت از ضرورت مدرن‌سازی پلیس پایتخت از طریق توانمندسازی علمی سخن گفت.
پلیس به دنبال تخصصی‌سازی و پیشرفت علمی است

ممکن است بپسندید...