ادغام واحدهای دانشگاهی نزدیک دانشگاه آزاد

ادغام واحدهای دانشگاهی نزدیک دانشگاه آزاد
رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد گفت: در عین اینکه بنای تعطیلی هیچ واحدی وجود ندارد، اما ممکن است بعضی واحدهای نزدیک با یکدیگر ادغام شوند.

ادغام واحدهای دانشگاهی نزدیک دانشگاه آزاد

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد گفت: در عین اینکه بنای تعطیلی هیچ واحدی وجود ندارد، اما ممکن است بعضی واحدهای نزدیک با یکدیگر ادغام شوند.
ادغام واحدهای دانشگاهی نزدیک دانشگاه آزاد

ممکن است بپسندید...