جنبش فتح روز چهارشنبه را روز خشم فلسطین اعلام کرد

جنبش فتح روز چهارشنبه را روز خشم فلسطین اعلام کرد
شورای انقلابی جنبش فتح آمریکا را شریک رژیم صهیونیستی در ظلم و ستم به مردم فلسطین دانست.

جنبش فتح روز چهارشنبه را روز خشم فلسطین اعلام کرد

شورای انقلابی جنبش فتح آمریکا را شریک رژیم صهیونیستی در ظلم و ستم به مردم فلسطین دانست.
جنبش فتح روز چهارشنبه را روز خشم فلسطین اعلام کرد

ممکن است بپسندید...