در ۲۰ ساله آینده دچار کمبود ژن تیزهوشی خواهیم بود

در ۲۰ ساله آینده دچار کمبود ژن تیزهوشی خواهیم بود
پدیده مرسوم به فرار مغزها باعث کمبود ژن زیرکی و تیزهوشی در ۲۰ یا ۳۰ ساله آینده خواهد بود.

در ۲۰ ساله آینده دچار کمبود ژن تیزهوشی خواهیم بود

پدیده مرسوم به فرار مغزها باعث کمبود ژن زیرکی و تیزهوشی در ۲۰ یا ۳۰ ساله آینده خواهد بود.
در ۲۰ ساله آینده دچار کمبود ژن تیزهوشی خواهیم بود

ممکن است بپسندید...