سفیرجدید عربستان در عراق رونوشت استوارنامه خود را تقدیم جعفری کرد

سفیرجدید عربستان در عراق رونوشت استوارنامه خود را تقدیم جعفری کرد
سفیر جدید عربستان در بغداد در جریان دیدار با وزیر خارجه عراق، رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.

سفیرجدید عربستان در عراق رونوشت استوارنامه خود را تقدیم جعفری کرد

سفیر جدید عربستان در بغداد در جریان دیدار با وزیر خارجه عراق، رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.
سفیرجدید عربستان در عراق رونوشت استوارنامه خود را تقدیم جعفری کرد

ممکن است بپسندید...