شمر دیروز مُرد؛ شمر زمانه ات را بشناس

شمر دیروز مُرد؛ شمر زمانه ات را بشناس
«شمر دیروز مُرد؛ شمر زمانه ات را بشناس» لابد زمانه‌ی ما هم محمدرضا دارد؛ مسئولی که برایش بسط عدالت اجتماعی مهم نباشد.

شمر دیروز مُرد؛ شمر زمانه ات را بشناس

«شمر دیروز مُرد؛ شمر زمانه ات را بشناس» لابد زمانه‌ی ما هم محمدرضا دارد؛ مسئولی که برایش بسط عدالت اجتماعی مهم نباشد.
شمر دیروز مُرد؛ شمر زمانه ات را بشناس

ممکن است بپسندید...