فروش گوشت خوک به جای گوشت گاو در مناطق زلزله زده

فروش گوشت خوک به جای گوشت گاو در مناطق زلزله زده
یک قصابى در سرپل ذهاب که گوشت خوک وحشى را بعنوان گوشت گاو برزیلى بفروش میرساند دستگیر شد.

فروش گوشت خوک به جای گوشت گاو در مناطق زلزله زده

یک قصابى در سرپل ذهاب که گوشت خوک وحشى را بعنوان گوشت گاو برزیلى بفروش میرساند دستگیر شد.
فروش گوشت خوک به جای گوشت گاو در مناطق زلزله زده

ممکن است بپسندید...