هلاکت یکی از سرکردگان ارشد تروریست‌های خارجی در سوریه

هلاکت یکی از سرکردگان ارشد تروریست‌های خارجی در سوریه
منابع سوری از کشته شدن «صلاح الدین الشیشانی» از سرکردگان خارجی تروریست‌ ها در سوریه خبر دادند.

هلاکت یکی از سرکردگان ارشد تروریست‌های خارجی در سوریه

منابع سوری از کشته شدن «صلاح الدین الشیشانی» از سرکردگان خارجی تروریست‌ ها در سوریه خبر دادند.
هلاکت یکی از سرکردگان ارشد تروریست‌های خارجی در سوریه

ممکن است بپسندید...