احتمال تعطیلی ادارات استان تهران قوت گرفت +شرط تعطیل شدن کارمندها

احتمال تعطیلی ادارات استان تهران قوت گرفت +شرط تعطیل شدن کارمندها
معاون استاندار تهران شرط تعطیلی ادارات استان تهران را در پی آلودگی هوا در روز چهارشنبه اعلام کرد.

احتمال تعطیلی ادارات استان تهران قوت گرفت +شرط تعطیل شدن کارمندها

معاون استاندار تهران شرط تعطیلی ادارات استان تهران را در پی آلودگی هوا در روز چهارشنبه اعلام کرد.
احتمال تعطیلی ادارات استان تهران قوت گرفت +شرط تعطیل شدن کارمندها

ممکن است بپسندید...