اقدام ترامپ ناشی از شکست سهمگین غرب در منطقه است/ آمریکایی‌ها رشته‌های خود را پنبه شده می‌بینند

اقدام ترامپ ناشی از شکست سهمگین غرب در منطقه است/ آمریکایی‌ها رشته‌های خود را پنبه شده می‌بینند
نماینده مردم تبریز گفت: در حال حاضر امریکایی‌ها جز این راه، چاره دیگری ندارند و در واقع اقدام ترامپ ناشی از عجز و ناتوانی آنهاست.

اقدام ترامپ ناشی از شکست سهمگین غرب در منطقه است/ آمریکایی‌ها رشته‌های خود را پنبه شده می‌بینند

نماینده مردم تبریز گفت: در حال حاضر امریکایی‌ها جز این راه، چاره دیگری ندارند و در واقع اقدام ترامپ ناشی از عجز و ناتوانی آنهاست.
اقدام ترامپ ناشی از شکست سهمگین غرب در منطقه است/ آمریکایی‌ها رشته‌های خود را پنبه شده می‌بینند

ممکن است بپسندید...