بیانیه یگان موشکی یمن/ با شلیک به کاخ ملک سلمان مرحله جدیدی از مقابله با متجاوزان آغاز شده است

بیانیه یگان موشکی یمن/ با شلیک به کاخ ملک سلمان مرحله جدیدی از مقابله با متجاوزان آغاز شده است
یگان موشکی یمن در بیانیه‌ای تأکید کرد که کاخ‌های نظام سعودی و تمامی تأسیسات نظامی و نفتی هرگز در امنیت نیستند.

بیانیه یگان موشکی یمن/ با شلیک به کاخ ملک سلمان مرحله جدیدی از مقابله با متجاوزان آغاز شده است

یگان موشکی یمن در بیانیه‌ای تأکید کرد که کاخ‌های نظام سعودی و تمامی تأسیسات نظامی و نفتی هرگز در امنیت نیستند.
بیانیه یگان موشکی یمن/ با شلیک به کاخ ملک سلمان مرحله جدیدی از مقابله با متجاوزان آغاز شده است

ممکن است بپسندید...