تذکر عضو شورای شهر به بنیا مستضعفان/ امیدوارم شهرداری به املاک نهادها نظارت کند

تذکر عضو شورای شهر به بنیا مستضعفان/ امیدوارم شهرداری به املاک نهادها نظارت کند
عضو شورای شهر گفت: اميداورم كه شهردارى فعلى نسبت به مشخص كردن املاكى كه در دست نهادهاى عمومى هستند اقدام موثرى انجام دهد.

تذکر عضو شورای شهر به بنیا مستضعفان/ امیدوارم شهرداری به املاک نهادها نظارت کند

عضو شورای شهر گفت: اميداورم كه شهردارى فعلى نسبت به مشخص كردن املاكى كه در دست نهادهاى عمومى هستند اقدام موثرى انجام دهد.
تذکر عضو شورای شهر به بنیا مستضعفان/ امیدوارم شهرداری به املاک نهادها نظارت کند

ممکن است بپسندید...