زلزله‌ای به بزرگی ۳. ۴ ریشتر ازگله را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۳. ۴ ریشتر ازگله را لرزاند
زمین لرزه‌ای با قدرت ۳. ۴ در مقیاس ریشتر ازگله در شهرستان ثلاث باباجانی را لرزاند.

زلزله‌ای به بزرگی ۳. ۴ ریشتر ازگله را لرزاند

زمین لرزه‌ای با قدرت ۳. ۴ در مقیاس ریشتر ازگله در شهرستان ثلاث باباجانی را لرزاند.
زلزله‌ای به بزرگی ۳. ۴ ریشتر ازگله را لرزاند

ممکن است بپسندید...