شمخانی: تهدیدات خارجی فاقد قدرت تهدیدزایی موثر است

شمخانی: تهدیدات خارجی فاقد قدرت تهدیدزایی موثر است
دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه شورای اداری استان کردستان گفت که تهدیدات خارجی و آسیب‌های موجود در بخش‌های غیر اقتصادی فاقد قدرت تهدیدزایی موثر برای کشور است.

شمخانی: تهدیدات خارجی فاقد قدرت تهدیدزایی موثر است

دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه شورای اداری استان کردستان گفت که تهدیدات خارجی و آسیب‌های موجود در بخش‌های غیر اقتصادی فاقد قدرت تهدیدزایی موثر برای کشور است.
شمخانی: تهدیدات خارجی فاقد قدرت تهدیدزایی موثر است

ممکن است بپسندید...