قاسمی: راهبرد نابخردانه آمریکا جهان را به سوی ناامنی بیشتر و گسترش بی ثباتی سوق می‌دهد

قاسمی: راهبرد نابخردانه آمریکا جهان را به سوی ناامنی بیشتر و گسترش بی ثباتی سوق می‌دهد
قاسمی استراتژی امنیت ملی آمریکا را مملو از تلاش بی حاصل تهیه کنندگان آن برای القاء و ایجاد تهدیدی ساختگی از ایران خواند و آن را محکوم کرد و گفت: راهبرد نابخردانه آمریکا جهان را به سوی ناامنی بیشتر و گسترش بی ثباتی و تروریسم سوق می‌دهد.

قاسمی: راهبرد نابخردانه آمریکا جهان را به سوی ناامنی بیشتر و گسترش بی ثباتی سوق می‌دهد

قاسمی استراتژی امنیت ملی آمریکا را مملو از تلاش بی حاصل تهیه کنندگان آن برای القاء و ایجاد تهدیدی ساختگی از ایران خواند و آن را محکوم کرد و گفت: راهبرد نابخردانه آمریکا جهان را به سوی ناامنی بیشتر و گسترش بی ثباتی و تروریسم سوق می‌دهد.
قاسمی: راهبرد نابخردانه آمریکا جهان را به سوی ناامنی بیشتر و گسترش بی ثباتی سوق می‌دهد

ممکن است بپسندید...