گفت و شنود؛ اورژانس!

گفت و شنود؛ اورژانس!
طرف به اورژانس زنگ زد که مریض بدحال داریم. آمبولانس که آمد همه افراد خانواده سوار شدند و به بیمارستان رفتند.

گفت و شنود؛ اورژانس!

طرف به اورژانس زنگ زد که مریض بدحال داریم. آمبولانس که آمد همه افراد خانواده سوار شدند و به بیمارستان رفتند.
گفت و شنود؛ اورژانس!

ممکن است بپسندید...