اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان مانع نامزد شدن آن‌ها برای عضویت در هیأت رئیسه نیست

اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان مانع نامزد شدن آن‌ها برای عضویت در هیأت رئیسه نیست
با اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، نماینده‌ای که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده مانند سایر نمایندگان از کلیه حقوق اعم از رأی دادن و نامزد شدن جهت عضویت در هیأت رئیسه برخوردار است.

اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان مانع نامزد شدن آن‌ها برای عضویت در هیأت رئیسه نیست

با اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، نماینده‌ای که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده مانند سایر نمایندگان از کلیه حقوق اعم از رأی دادن و نامزد شدن جهت عضویت در هیأت رئیسه برخوردار است.
اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان مانع نامزد شدن آن‌ها برای عضویت در هیأت رئیسه نیست

ممکن است بپسندید...