رئیس دانشگاه علم و صنعت در سمت خود ابقا شد

رئیس دانشگاه علم و صنعت در سمت خود ابقا شد
طی حکمی از سوی وزیر علوم، رئیس دانشگاه علم و صنعت برای مدت ۴ سال دیگر به عنوان رئیس دانشگاه ابقاء شد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت در سمت خود ابقا شد

طی حکمی از سوی وزیر علوم، رئیس دانشگاه علم و صنعت برای مدت ۴ سال دیگر به عنوان رئیس دانشگاه ابقاء شد.
رئیس دانشگاه علم و صنعت در سمت خود ابقا شد

ممکن است بپسندید...