رییس دانشگاه صنعت نفت استعفا داد!

رییس دانشگاه صنعت نفت استعفا داد!
اخبار واصله از دانشگاه حاکی از تایید این خبر است که دکتر هاشمی اعلام کرده است که از شنبه در دفتر کار خود حاضر نخواهد شد!

رییس دانشگاه صنعت نفت استعفا داد!

اخبار واصله از دانشگاه حاکی از تایید این خبر است که دکتر هاشمی اعلام کرده است که از شنبه در دفتر کار خود حاضر نخواهد شد!
رییس دانشگاه صنعت نفت استعفا داد!

ممکن است بپسندید...