قول مسئولان دانشگاه بناب به دانشجویان در اجازه برای آوردن یک گیتار به خوابگاه/ بنری بدون موضوع برای امضا به خوابگاه می‌آوردند

قول مسئولان دانشگاه بناب به دانشجویان در اجازه برای آوردن یک گیتار به خوابگاه/ بنری بدون موضوع برای امضا به خوابگاه می‌آوردند
شنیده‌ها حاکی از آن است که روابط عمومی و مسئول خوابگاه‌های دانشگاه بناب برای حمایت از سرپرست فعلی دانشگاه بنری بدون موضوع به خوابگاه‌های دانشجویان بردند و از آنان خواستند که این بنر را امضا کنند.

قول مسئولان دانشگاه بناب به دانشجویان در اجازه برای آوردن یک گیتار به خوابگاه/ بنری بدون موضوع برای امضا به خوابگاه می‌آوردند

شنیده‌ها حاکی از آن است که روابط عمومی و مسئول خوابگاه‌های دانشگاه بناب برای حمایت از سرپرست فعلی دانشگاه بنری بدون موضوع به خوابگاه‌های دانشجویان بردند و از آنان خواستند که این بنر را امضا کنند.
قول مسئولان دانشگاه بناب به دانشجویان در اجازه برای آوردن یک گیتار به خوابگاه/ بنری بدون موضوع برای امضا به خوابگاه می‌آوردند

ممکن است بپسندید...