چیدمان سخنرانی دانشجویان در حضور رئیس جمهور با معاونت فرهنگی بود/ مسائل خاصی در نظر گرفته نشده بود

چیدمان سخنرانی دانشجویان در حضور رئیس جمهور با معاونت فرهنگی بود/ مسائل خاصی در نظر گرفته نشده بود
معاون فرهنگی وزیر علوم در پاسخ به اینکه علت انتخاب دانشجویان برای سخنرانی در حضور رئیس جمهور چه بود گفت: دلیل خاصی وجود نداشت.

چیدمان سخنرانی دانشجویان در حضور رئیس جمهور با معاونت فرهنگی بود/ مسائل خاصی در نظر گرفته نشده بود

معاون فرهنگی وزیر علوم در پاسخ به اینکه علت انتخاب دانشجویان برای سخنرانی در حضور رئیس جمهور چه بود گفت: دلیل خاصی وجود نداشت.
چیدمان سخنرانی دانشجویان در حضور رئیس جمهور با معاونت فرهنگی بود/ مسائل خاصی در نظر گرفته نشده بود

ممکن است بپسندید...