گریه نماینده مجلس بعد از دیدن مستند «عروسک کوکی نیستیم»

گریه نماینده مجلس بعد از دیدن مستند «عروسک کوکی نیستیم»
فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: شما با تصاویری که در مستند «عروسک کوکی نیستیم» نشان دادید، اشک من را در آوردید. من خود معلم بوده ام و احساس متقابل بین دانش آموزان و یک معلم را به خوبی درک می‌کنم.

گریه نماینده مجلس بعد از دیدن مستند «عروسک کوکی نیستیم»

فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: شما با تصاویری که در مستند «عروسک کوکی نیستیم» نشان دادید، اشک من را در آوردید. من خود معلم بوده ام و احساس متقابل بین دانش آموزان و یک معلم را به خوبی درک می‌کنم.
گریه نماینده مجلس بعد از دیدن مستند «عروسک کوکی نیستیم»

ممکن است بپسندید...