اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را شش ماه تمدید کرد

اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را شش ماه تمدید کرد
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد «تحریم‌های اقتصادی مرتبط با بخش‌های علمی اقتصاد روسیه را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۸ تمدید کرد».

اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را شش ماه تمدید کرد

شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد «تحریم‌های اقتصادی مرتبط با بخش‌های علمی اقتصاد روسیه را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۸ تمدید کرد».
اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را شش ماه تمدید کرد

ممکن است بپسندید...