امسال یلدا را یلدایی‌تر برگزار کنیم

امسال یلدا را یلدایی‌تر برگزار کنیم
‌می‌توانیم یلدای امسال را، چون گذشتگان و رزمندگان جبهه‌ها با صمیمیت دوچندان و سادگی برگزار کنیم.

امسال یلدا را یلدایی‌تر برگزار کنیم

‌می‌توانیم یلدای امسال را، چون گذشتگان و رزمندگان جبهه‌ها با صمیمیت دوچندان و سادگی برگزار کنیم.
امسال یلدا را یلدایی‌تر برگزار کنیم

ممکن است بپسندید...