برای مراقبت از خودتان هنگام زلزله این ویدئو را تماشا کنید

برای مراقبت از خودتان هنگام زلزله این ویدئو را تماشا کنید
با توجه به اینکه زلزله به صورت ناگهانی رخ می دهد راه های مراقبت از خود در هنگام این رخداد طبیعی را باید از قبل آموخت.

برای مراقبت از خودتان هنگام زلزله این ویدئو را تماشا کنید

با توجه به اینکه زلزله به صورت ناگهانی رخ می دهد راه های مراقبت از خود در هنگام این رخداد طبیعی را باید از قبل آموخت.
برای مراقبت از خودتان هنگام زلزله این ویدئو را تماشا کنید

ممکن است بپسندید...