برخی می‌گویند دنیای امروز دنیای مذاکره است نه موشک/ نباید کرکره بحث منافع و هویت ملی در دانشگاه‌ها پایین کشیده شود

برخی می‌گویند دنیای امروز دنیای مذاکره است نه موشک/ نباید کرکره بحث منافع و هویت ملی در دانشگاه‌ها پایین کشیده شود
معاون آموزش و پژوهشی نهاد رهبری در دانشگاه ها گفت: برخی بزرگان ما نیز راه را اشتباه می روند و می گویند که دنیای امروز دنیای موشکی نیست بلکه دنیای مذاکره است.

برخی می‌گویند دنیای امروز دنیای مذاکره است نه موشک/ نباید کرکره بحث منافع و هویت ملی در دانشگاه‌ها پایین کشیده شود

معاون آموزش و پژوهشی نهاد رهبری در دانشگاه ها گفت: برخی بزرگان ما نیز راه را اشتباه می روند و می گویند که دنیای امروز دنیای موشکی نیست بلکه دنیای مذاکره است.
برخی می‌گویند دنیای امروز دنیای مذاکره است نه موشک/ نباید کرکره بحث منافع و هویت ملی در دانشگاه‌ها پایین کشیده شود

ممکن است بپسندید...