تصویب قطعنامه قدس در سازمان ملل سیلی محکمی بر آمریکا و اسرائیل بود

تصویب قطعنامه قدس در سازمان ملل سیلی محکمی بر آمریکا و اسرائیل بود
مسئول اطلاع رسانی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصویب قطعنامه ضد آمریکایی در مجمع عمومی سازمان ملل را پیروزیی برای ملت فلسطین و شکستی برای آمریکا و اسرائیل خواند.

تصویب قطعنامه قدس در سازمان ملل سیلی محکمی بر آمریکا و اسرائیل بود

مسئول اطلاع رسانی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصویب قطعنامه ضد آمریکایی در مجمع عمومی سازمان ملل را پیروزیی برای ملت فلسطین و شکستی برای آمریکا و اسرائیل خواند.
تصویب قطعنامه قدس در سازمان ملل سیلی محکمی بر آمریکا و اسرائیل بود

ممکن است بپسندید...