حق نمایندگان تحقیق‌وتفحص از هیأت‌رئیسه است/ قصد ما شفاف‌سازی و از بین بردن شائبه‌ها است

حق نمایندگان تحقیق‌وتفحص از هیأت‌رئیسه است/ قصد ما شفاف‌سازی و از بین بردن شائبه‌ها است
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: باتوجه به اینکه تحقیق و تفحص می‌تواند مسائل را شفاف سازی کرده و به از بین بردن شایعات و گمانه‌زنی‌هایی که به جایگاه مجلس لطمه می‌زند جلوگیری کند، هیئت رئیسه باید با این درخواست نمایندکان موافقت نماید.

حق نمایندگان تحقیق‌وتفحص از هیأت‌رئیسه است/ قصد ما شفاف‌سازی و از بین بردن شائبه‌ها است

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: باتوجه به اینکه تحقیق و تفحص می‌تواند مسائل را شفاف سازی کرده و به از بین بردن شایعات و گمانه‌زنی‌هایی که به جایگاه مجلس لطمه می‌زند جلوگیری کند، هیئت رئیسه باید با این درخواست نمایندکان موافقت نماید.
حق نمایندگان تحقیق‌وتفحص از هیأت‌رئیسه است/ قصد ما شفاف‌سازی و از بین بردن شائبه‌ها است

ممکن است بپسندید...