خبر تعطیلی مدارس در روز شنبه تکذیب شد

خبر تعطیلی مدارس در روز شنبه تکذیب شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران اخبار منتشر شده به نقل از وی مبنی بر تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا در روز شنبه را کذب محض دانست.

خبر تعطیلی مدارس در روز شنبه تکذیب شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران اخبار منتشر شده به نقل از وی مبنی بر تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا در روز شنبه را کذب محض دانست.
خبر تعطیلی مدارس در روز شنبه تکذیب شد

ممکن است بپسندید...