خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰

خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰
کمیسیون اروپا از توافق با ترزا می نخست وزیر انگلیس جهت خروج کامل لندن از این اتحادیه تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی خبر داد.

خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰

کمیسیون اروپا از توافق با ترزا می نخست وزیر انگلیس جهت خروج کامل لندن از این اتحادیه تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی خبر داد.
خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰

ممکن است بپسندید...