ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریه

ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریه
روسای هیأت‌های ایران و ترکیه در مذاکرات آستانه بر ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریه با هدف حل مشکلات موجود در زمینه تبادل بازداشت شدگان و ربوده شدگان و اجساد تاکید کردند.

ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریه

روسای هیأت‌های ایران و ترکیه در مذاکرات آستانه بر ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریه با هدف حل مشکلات موجود در زمینه تبادل بازداشت شدگان و ربوده شدگان و اجساد تاکید کردند.
ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریه

ممکن است بپسندید...