واکنش ظریف به تصویب قطعنامه قدس در مجمع عمومی سازمان ملل

واکنش ظریف به تصویب قطعنامه قدس در مجمع عمومی سازمان ملل

واکنش ظریف به تصویب قطعنامه قدس در مجمع عمومی سازمان ملل

واکنش ظریف به تصویب قطعنامه قدس در مجمع عمومی سازمان ملل

ممکن است بپسندید...