وزارت دفاع ۵۰ واحد مسکونی برای مردم روستای قلعه‌داری می‌سازد

وزارت دفاع ۵۰ واحد مسکونی برای مردم روستای قلعه‌داری می‌سازد

وزارت دفاع ۵۰ واحد مسکونی برای مردم روستای قلعه‌داری می‌سازد

وزارت دفاع ۵۰ واحد مسکونی برای مردم روستای قلعه‌داری می‌سازد

ممکن است بپسندید...