یلدا و جشن شب چله در شهرهای مختلف ایران چطور برگزار می‌شده است؟

یلدا و جشن شب چله در شهرهای مختلف ایران چطور برگزار می‌شده است؟
یلدا شبی است که تن‌ها یک دقیقه از شب‌های قبل و بعد از خودش طولانی‌تر است، اما نقش این یک دقیقه در آیین سرزمین‌های ایران بسیار عمیق و موثر بوده است.

یلدا و جشن شب چله در شهرهای مختلف ایران چطور برگزار می‌شده است؟

یلدا شبی است که تن‌ها یک دقیقه از شب‌های قبل و بعد از خودش طولانی‌تر است، اما نقش این یک دقیقه در آیین سرزمین‌های ایران بسیار عمیق و موثر بوده است.
یلدا و جشن شب چله در شهرهای مختلف ایران چطور برگزار می‌شده است؟

ممکن است بپسندید...