۵۶۲ دوره دانش افزایی در دانشگاه‌ها برگزار شده است

۵۶۲ دوره دانش افزایی در دانشگاه‌ها برگزار شده است
رئیس مرکز هم‌اندیشی استادان کشور گفت: در حوزه دانش افزایی ۵۶۲ دوره در دانشگاه‌ها برگزار شد که از جمله آن‌ها دوره‌های روشن فکری، سبک زندگی و غرب شناسی بود که این دوره‌ها متناسب با نیازهای دانشگاه اجرا شد.

۵۶۲ دوره دانش افزایی در دانشگاه‌ها برگزار شده است

رئیس مرکز هم‌اندیشی استادان کشور گفت: در حوزه دانش افزایی ۵۶۲ دوره در دانشگاه‌ها برگزار شد که از جمله آن‌ها دوره‌های روشن فکری، سبک زندگی و غرب شناسی بود که این دوره‌ها متناسب با نیازهای دانشگاه اجرا شد.
۵۶۲ دوره دانش افزایی در دانشگاه‌ها برگزار شده است

ممکن است بپسندید...