ایران درباره موضوع هسته‌ای با آمریکا گفت‌وگو نمی‌کند

ایران درباره موضوع هسته‌ای با آمریکا گفت‌وگو نمی‌کند
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: ایران درباره موضوع هسته ای و مسایل مرتبط با حق حاکمیت خود با آمریکا گفت و گو نمی کند.

ایران درباره موضوع هسته‌ای با آمریکا گفت‌وگو نمی‌کند

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: ایران درباره موضوع هسته ای و مسایل مرتبط با حق حاکمیت خود با آمریکا گفت و گو نمی کند.
ایران درباره موضوع هسته‌ای با آمریکا گفت‌وگو نمی‌کند

ممکن است بپسندید...