روحانی برای جلسات شوراهای عالی جایگاهی قائل نیست/ اگر رئیس جمهور نمی‌خواهد به جلسات شورای‌عالی بیاید نائب رئیس جلسه را اداره کند

روحانی برای جلسات شوراهای عالی جایگاهی قائل نیست/ اگر رئیس جمهور نمی‌خواهد به جلسات شورای‌عالی بیاید نائب رئیس جلسه را اداره کند
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی گفت: آقای روحانی خود را متولی اجرای قانون اساسی می‌داند و برای مجلس و شوراهای عالی جایگاه جدی قائل نیست

روحانی برای جلسات شوراهای عالی جایگاهی قائل نیست/ اگر رئیس جمهور نمی‌خواهد به جلسات شورای‌عالی بیاید نائب رئیس جلسه را اداره کند

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی گفت: آقای روحانی خود را متولی اجرای قانون اساسی می‌داند و برای مجلس و شوراهای عالی جایگاه جدی قائل نیست
روحانی برای جلسات شوراهای عالی جایگاهی قائل نیست/ اگر رئیس جمهور نمی‌خواهد به جلسات شورای‌عالی بیاید نائب رئیس جلسه را اداره کند

ممکن است بپسندید...