ظریف شهادت جانباز حمیدرضا محمدیان را تسلیت گفت

ظریف شهادت جانباز حمیدرضا محمدیان را تسلیت گفت
وزیر امور خارجه در پیامی شهادت دیپلمات جانباز حمید رضا محمدیان را تسلیت گفت.

ظریف شهادت جانباز حمیدرضا محمدیان را تسلیت گفت

وزیر امور خارجه در پیامی شهادت دیپلمات جانباز حمید رضا محمدیان را تسلیت گفت.
ظریف شهادت جانباز حمیدرضا محمدیان را تسلیت گفت

ممکن است بپسندید...