قانون هدفمندی یارانه طی ۳۶۰ جلسه تدوین شد/ لابی‌ها مانع اجرای صحیح قانون یارانه است

قانون هدفمندی یارانه طی ۳۶۰ جلسه تدوین شد/ لابی‌ها مانع اجرای صحیح قانون یارانه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در زمان تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها، نمایندگان در ۳۶۰ جلسه خصوصی قانون مذکور را نوشتند تا وارد مرحله اجرا شود، اما…

قانون هدفمندی یارانه طی ۳۶۰ جلسه تدوین شد/ لابی‌ها مانع اجرای صحیح قانون یارانه است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در زمان تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها، نمایندگان در ۳۶۰ جلسه خصوصی قانون مذکور را نوشتند تا وارد مرحله اجرا شود، اما…
قانون هدفمندی یارانه طی ۳۶۰ جلسه تدوین شد/ لابی‌ها مانع اجرای صحیح قانون یارانه است

ممکن است بپسندید...