موضوع، اجرای دقیق و صحیح طرح هدفمندی یارانه‌هاست نه قیمت سوخت/ با افزایش قیمت سوخت مابه‌التفاوت آن به دست مردم می‌رسد؟

موضوع، اجرای دقیق و صحیح طرح هدفمندی یارانه‌هاست نه قیمت سوخت/ با افزایش قیمت سوخت مابه‌التفاوت آن به دست مردم می‌رسد؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اگر قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند مابه التفاوت این مبلغ چه می شود؟

موضوع، اجرای دقیق و صحیح طرح هدفمندی یارانه‌هاست نه قیمت سوخت/ با افزایش قیمت سوخت مابه‌التفاوت آن به دست مردم می‌رسد؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اگر قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند مابه التفاوت این مبلغ چه می شود؟
موضوع، اجرای دقیق و صحیح طرح هدفمندی یارانه‌هاست نه قیمت سوخت/ با افزایش قیمت سوخت مابه‌التفاوت آن به دست مردم می‌رسد؟

ممکن است بپسندید...