انتظارات مردم را برآورده نکنیم عبور از فراکسیون امید حتمی است/ نباید کاری کرد که مثل خاتمی از ما نومید شوند

انتظارات مردم را برآورده نکنیم عبور از فراکسیون امید حتمی است/ نباید کاری کرد که مثل خاتمی از ما نومید شوند
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید گفت: ظاهرا هیئت رئیسه فراکسیون امید تصمیم گرفته فعلاً اسامی اعضا اعلام نشود.

انتظارات مردم را برآورده نکنیم عبور از فراکسیون امید حتمی است/ نباید کاری کرد که مثل خاتمی از ما نومید شوند

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید گفت: ظاهرا هیئت رئیسه فراکسیون امید تصمیم گرفته فعلاً اسامی اعضا اعلام نشود.
انتظارات مردم را برآورده نکنیم عبور از فراکسیون امید حتمی است/ نباید کاری کرد که مثل خاتمی از ما نومید شوند

ممکن است بپسندید...